Hulp nodig?

T 030 225 45 50
F 030 289 05 92
E info [at] sterkincijfers.nl

Algemene voorwaarden Berkman & Berkman B.V.

1. Definities

Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt bepaalde werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Berkman & Berkman B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Berkman & Berkman B.V., ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat deze door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van de verstrekte en geaccepteerde opdracht verricht alsmede alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens, op welke wijze dan ook aangeleverd, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst door de opdrachtnemer vervaardigde en verzamelde gegevens, op welke wijze dan ook vervat, alsmede alle overige informatie, op welke wijze dan ook vervat.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, opdrachten waarbij opdrachtnemer zich verbindt of zich zal verbinden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 De toepasselijkheid van de eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing in het geval opdrachtnemer voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet-geldig en/of niet-afdwingbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg treden om de nietige dan wel vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling waarbij zoveel als mogelijk aangesloten wordt bij de strekking en doel van de oorspronkelijke bepaling.

3. Ter beschikking stelling van gegevens door opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke redelijkerwijze benodigd zijn om tot een correcte uitvoering van de verstrekte opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, dit alles ter bepaling door opdrachtnemer, aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid én betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht, of met de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, van belang kunnen zijn.
3.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht of daaruit voortvloeiende werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen heeft voldaan.
3.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige bescheiden.
3.6 Opdrachtgever is gehouden extra kosten en extra uren alsmede overige schade aan opdrachtnemer te vergoeden, welke het gevolg is van het niet, niet tijdig en/of niet volledig aanleveren van de benodigde bescheiden.
3.7 Indien opdrachtgever daarom schriftelijk verzoekt worden de aan opdrachtgever door opdrachtgever verstrekte bescheiden geretourneerd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte bescheiden, door opdrachtnemer is ontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer diens honorarium en alle kosten te voldoen, indien op verzoek van de opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, nog voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.
4.2 Ook in de situatie dat door opdrachtnemer relevante bescheiden zijn ontvangen, op basis waarvan opdrachtnemer kan veronderstellen dat bepaalde werkzaamheden verricht dienen te worden, is sprake van totstandkoming van een overeenkomst. De opdrachtgever wordt alsdan geacht ingestemd te hebben met de door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden, toepasselijke tarifering e.d.
4.3 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat slechts sprake is van bepaalde tijd.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever -schriftelijk- kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.3 Opdrachtnemer kan nimmer instaan voor het realiseren van een door opdrachtgever beoogd resultaat.
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten uitvoeren, voor rekening en risico van opdrachtgever, door een door opdrachtnemer aan te wijzen derde.
5.5 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te worden voltooid, zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

6. Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer verplicht zich om alle bescheiden, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

6.2 De in het vorige lid genoemde verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke dan wel beroepsplicht rust tot openbaarmaking dan wel opdrachtgever opdrachtnemer heeft ontheven van de geheimhoudingsplicht.
6.3 Opdrachtnemer is, indien hij betrokken raakt bij een tucht-, bestuursrechtelijke-, civiel- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verstrekte bescheiden alsmede andere bescheiden waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft verkregen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijke oordeel van belang kunnen zijn.
6.4 Indien opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke bescheiden te verstrekken, dan vloeit daar nimmer voor opdrachtnemer enige schadevergoeding of schadeloosstelling uit voort.
6.5 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere (al dan niet schriftelijke) uitingen van opdrachtnemer op welke wijze dan ook te openbaren of op welke wijze dan ook ter beschikking aan derden te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de verrichte werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, bestuursrechtgelijke-, civiele- of strafprocedure.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten met betrekking tot de produkten van de geest die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of dat van de ingeschakelde derde(n) hierbij.
7.2 Het is opdrachtgever derhalve uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8. Overmacht

8.1 Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig niet-behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
8.2 In het geval de situatie als bedoeld in het 1e lid zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

9. Honorarium

9.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd, overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
9.2 Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
9.3 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen.

10. Betaling

10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- en of girorekening binnen de gestelde betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen.
10.2 Als betalingsdag geldt de dag van bijschrijving op een van de rekeningen bij opdrachtgever.
10.3 Indien de opdrachtgever hetgeen verschuldigd is niet dan wel niet volledig voldoet binnen de gestelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente te berekenen.
10.4 Opdrachtgever is in de in het vorige lid genoemde situatie tevens gehouden de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te betalen, met een minimum van tenminste 15% van het verschuldigde, met een minimum van Euro 100,00.
10.5 De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, van opdrachtgever gehele of partiele vooruitbetaling en/of het stellen van nadere zekerheid, in een door opdrachtnemer gewenste vorm, te verlangen. Indien opdrachtgever, binnen de gestelde termijn, nalaat de gevorderde vooruitbetaling te doen en/of de gevorderde zekerheid, binnen de gestelde termijn, niet tot genoegen verstrekt, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd hem overig toekomende rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten. Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, wordt alsdan terstond en ineens opeisbaar. Al hetgeen ten gevolge van de opschorting voortvloeit, is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11. Opschortingsrecht

11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer het recht heeft afgifte van bescheiden aan opdrachtgever op te schorten totdat opdrachtgever alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan, waaronder de voldoening van de opeisbare factu(u)r(en), de verschuldigde rente en alle kosten, waaronder gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten.
11.2 In de in het vorige lid genoemde situatie is opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat opdrachtnemer aan alle opeisbare vorderingen heeft voldaan. Al hetgeen ten gevolge van de opschorting voortvloeit, is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12. Reclames

12.1 Een reclame met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden of de facturering dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de bescheiden schriftelijk, gedetailleerd én gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden ingediend.
12.2 In het geval de opdrachtgever schriftelijk, gedetailleerd én gemotiveerd aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder had kunnen constateren, geldt een termijn van 30 dagen ná constatering van het gebrek.
12.3 Een reclame die op de hiervoor bepaalde wijze bij opdrachtgever is uitgebracht schort de voldoening van de opeisbare verplichtingen niet op, zolang opdrachtgever de reclame niet gegrond heeft geacht.
12.4 Opdrachtnemer spant zich in binnen 2 weken na ontvangst van de op hiervoor beschreven wijze ontvangen reclame opdrachtgever te berichten of de reclame al dan niet gegrond is.
12.5 In het geval de opdrachtnemer de reclame gegrond acht, bepaalt opdrachtnemer op welke wijze tegemoet gekomen wordt aan de reclame.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

13.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer niet-tijdig of onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door de opdrachtgever.
13.3 Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht.
13.4 Opdrachtgever is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen, hiertoe behoort het recht van opdrachtnemer de in het vorige lid genoemde tekortkoming te herstellen.
13.5 Indien vast komt te staan dat opdrachtnemer aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de algemene aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft.
13.6 Indien om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van Euro 10.000,-
13.7 In het geval van een duurovereenkomst, met een looptijd langer dan een jaar, wordt het hiervoorbedoelde bedrag beperkt tot het honorarium dat opdrachtgever in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan opdrachtnemer heeft voldaan, met een maximum van Euro 20.000,-.
13.8 De opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
13.9 Een vordering tot  vergoeding van de schade dient uiterlijk binnen 3 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt óf redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding vervalt.
13.10 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden -daaronder begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de onderneming van opdrachtgever betrokken zijn- die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de opdracht, behoudens en voor zover deze aanspraken voortvloeien uit opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

14. Opzegging

14.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst (tussentijds) schriftelijk opzeggen, onder gehoudenheid van de opdrachtgever het opeisbaar verschuldigde te voldoen.
14.2 Indien de overeenkomst tussentijds door de opdrachtgever wordt opgezegd, heeft opdrachtnemer voorts aanspraak op vergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede vergoeding van bijkomende (reeds gemaakte) kosten en annuleringskosten van ingeschakelde derden.
14.3 Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt opgezegd, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van werkzaamheden aan derden (met een beperking van ten hoogste 2 uren, welke voor rekening van opdrachtnemer komt), tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Opdrachtnemer zal slechts dan tot medewerking met het oog op de overdracht gehouden zijn, indien opdrachtgever het verschuldigde honorarium alsmede eventueel verschuldigde kosten heeft voldaan.

15. Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in elk geval na 3 maanden vanaf het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats waar opdrachtnemer gevestigd is.
16.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

Versie mei 2013